جستجو در مصوبات
جستجو در عنوان
جستجو در متن مصوبه
جستجو بر اساس شماره ثبت
جستجو بر اساس شناسه نامه
جستجو بر اساس تاریخ نامه
جستجو بر اساس موضوع
توجه:
- ردیفهایی که با رنگ زرد مشخص شده اند، در مرحله تایید هیات تطبیق و یا استانداری می باشد و قابلیت اجرا ندارند.
- با انتخاب هر یک از ردیفهای زیر، جزییات آن مصوبه در قسمت پایین صفحه باز می شود که با کلیک بر روی عنوان هر قسمت، متن و فایلهای پیوست آن قابل مشاهده می باشد.